Revision og fravalg af revision

Revisionsfirmaet Gutfelt A/S har over 30 års erfaring med revision for familievirksomheder, aktie- og anpartsselskaber, andelsboligforeninger samt andre foreninger. Vi hjælper både med lovpligtig revision, men også vedtægtsbestemt revision.

Læs mere om revison, vores revisionsydelser og  vores fremgangmåde på denne side.

Få et tilbud

Opgave

Firma form

1 + 2 =

Vi tilbyder dig bl.a. assistance med

 • Erklæringer på regnskaber
 • Revisionserklæringer
 • Erklæring om udvidet gennemgang

 • Assistanceerklæringer

 • Erklæringer på tilskudsregnskaber

 • Due dilligence

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt vi kan hjælpe med netop din opgave eller hvis du har spørgsmål til noget, så giv os et kald, så afklarer vi det med det samme!

Er revision lovpligtig for alle selskaber?

I Danmark har der i mange år været en tradition for, at alle selskaber, uanset størrelse, skulle aflægge et årsregnskab, der skulle revideres af en uafhængig revisor. I andre europæiske lande har der ikke været samme tradition for lovkrav om revision af alle selskabers årsregnskaber. Danmark har nu også lempet kravene, således at revision kan fravælges i en række situationer.

Vi vil her redegøre for mulighederne for og konsekvenserne af et fravalg af revision af selskabets årsregnskab. Efter vor opfattelse er det muligt at opnå besparelser ved at fravælge revisionen og eventuelt tilvælge andre ydelser fra revisor, som kan tilføre årsregnskabet troværdighed.

Hvilke selskaber kan fravælge revision?

Udgangspunktet er, at alle selskaber (aktie- og anpartsselskaber) skal aflægge et årsregnskab, der skal revideres af en uafhængig revisor. For mindre selskaber (regnskabsklasse B) er der mulighed for at fravælge revision. Dette er muligt, hvis selskabet i to på hinanden følgende regnskabsår er under følgende størrelsesgrænser:

 • en balancesum på 4 mio. kroner

 • en nettoomsætning på 8 mio. kroner

 • gennemsnitligt 12 heltidsbeskæftigede medarbejdere

Holdingselskaber kan også fravælge revision, hvis de på koncernniveau overholder størrelseskravene.

Såfremt et selskab beslutter sig for at fravælge den revision, skal dette godkendes på den førstkommende ordinære generalforsamling, og det skal fremgå af årsrapporten, som godkendes på denne generalforsamling, at årsrapporten for det kommende år ikke underkastes revision, hvis forudsætningerne herfor er opfyldte. I praksis betyder det, at revisionen skal fravælges i forbindelse med godkendelse af et revideret årsregnskab. Fravalget kan således kun ske fremadrettet.

Selskabet skal ved fravalg af revisionen fortsat aflægge et årsregnskab, der opfylder årsregnskabsloven, og årsregnskabet skal indsendes og offentliggøres hos Erhvervsstyrelsen. Det er ledelsens ansvar, at årsregnskabet opfylder loven, og at selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision.

Hvilke overvejelser skal du gøre dig?

I en offentliggjort undersøgelse peger 87 % af de adspurgte danske pengeinstitutter på, at det har “stor” eller “meget stor” betydning for pengeinstituttet, når de foretager kreditvurdering, at selskabet kan fremlægge et revideret årsregnskab med troværdige informationer om virksomhedens finansielle situation. Selskabet skal derfor nøje overveje, om det af den grund er uklogt at fravælge revision.

Der kan peges på en række andre situationer, hvor revision har stor værdi for aktionærer eller kreditorer:

1. Der er flere ejere af selskabet, og nogle af disse deltager ikke aktivt i selskabets drift
2. Der er eksterne bestyrelsesmedlemmer, som kan ifalde ansvar, og derfor ønsker en uafhængig kvalitetssikring af årsregnskabet
3. Selskabet har store lån eller kreditter og måske en beskeden egenkapital i forhold til de samlede forpligtelser
4. Overvejelser omkring salg af hele eller dele af selskabet.

I disse og mange andre situationer tilfører revision tillid til årsregnskabet, hvorved brugerne af årsregnskabet kan træffe bedre og mere sikre beslutninger.

Hvilke ydelser kan jeg vælge fremfor revision?

Udvidet gennemgang

Det er blevet muligt at anvende Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard om udvidet gennemgang som et alternativ til revision. Erklæringsstandarden kan anvendes af selskaber i regnskabsklasse B, der overskrider størrelsesgrænserne for fravalg af revision.

Betingelserne for at anvende den nye erklæringsstandard er, at selskabet i to på hinanden følgende regnskabsår er under følgende størrelsesgrænser:

 • en balancesum på 44 mio. kroner

 • en nettoomsætning på 89 mio. kroner

 • gennemsnitligt 50 heltidsbeskæftigede medarbejdere

Holdingselskaber i regnskabsklasse B kan også benytte sig af den særlige erklæringsstandard, såfremt holdingselskabet på koncernniveau overholder størrelsesgrænserne.

Anvendelse af den særlige erklæringsstandard kan vedtages på en ordinær generalforsamling og vil alene gælde for fremtidige regnskabsår.

Review

Såfremt selskabet ikke helt vil miste den værdi, som revisors påtegning tilfører årsregnskabet i troværdighed, kan selskabet som alternativ til revision vælge at lade revisor afgive en såkaldt review-påtegning på selskabets årsregnskab. Review er også kendt som en gennemgang af regnskabet.

Et review indebærer, at revisor afgiver en erklæring med moderat grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl. Ved revision erklærer revisor med høj grad af sikkerhed, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejl. Ved en revision udtaler revisor sig positivt om, at årsregnskabet i al væsentlighed er uden fejl, hvorimod revisor ved et review alene erklærer, at han gennem sine undersøgelser og forespørgsler ikke er blevet bekendt med væsentlige fejl. Review giver således ikke samme grad af sikkerhed for, at regnskabet er uden væsentlige fejl.

Ved et review undersøger revisor årsregnskabet gennem forespørgsler og analyser, mens revisor ved en revision foretager en egentlig kontrol af regnskabet, f.eks. i form af deltagelse i lagerkontroller, kontrol med debitorernes værdiansættelse m.v.

Få mere at vide

Har du lyst til at høre mere om mulighederne for fravalg af revision, valg af udvidet gennemgang eller de andre alternativer, der er mulighed for, er du velkommen til at kontakte Gutfelt A/S.

Få et tilbud i dag