Revisorerklæring

Skrevet af Revisionsfirmaet Gutfelt A/S
Revisorerklæring

Skal du bruge en revisor?

Hvad er en revisorerklæring?

En revisorerklæring fra en revisor er anbefalet og i flere situationer påkrævet for at gøre et dokument eller et regnskab hos en virksomhed gyldig. Erklæringerne bliver primært brugt i forhold til virksomheders årsregnskab. Her fungerer revisorens faglige erklæring som et statement af gyldighed.

Mens nogle typer af virksomheder selv kan vælge, om de vil have en revisor til at afgive revisorerklæring på årsregnskabet, er der andre virksomheder, der er pålagt at have revisorerklæring for at kunne få godkendt regnskabet hos Erhvervsstyrelsen.  

Formålet med en revisorerklæring

En revisorerklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor har til formål at skabe gyldighed og troværdighed om dokumenter fra virksomheder. Det er en sikring af, at der ikke er betydelige fejl eller mangler i fx regnskaber, når en godkendt revisor (betegnelse for både registrerede og statsautoriserede revisorer) har sat sit ’stempel’. 

Det er de mellemstore og største virksomheder, der er pålagt at bruge revisorerklæringer i forbindelse med deres regnskaber. De små virksomheder behøver som udgangspunkt ikke en revisorpåtegning på årsregnskabet.  

Dette indeholder en revisorerklæring

En reviserklæring fra en revisor skal indeholde forskellige punkter, som er fastsat ved lov. Det er ”Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer” (der i daglig tale er kendt som ”Erklæringsbekendtgørelsen”), der er glædende, og det er denne bekendtgørelse, der fastlægger, hvilke punkter en revisorerklæring skal indeholde. 

En revisorerklæring skal minimum indeholde følgende 3 punkter:

  • Forbehold 
  • Supplerende oplysninger 
  • Konklusion 

Erklæringen fra revisoren skal i overskrifter indeholde disse 3 punkter. Det er ikke sikkert, at der er behov for at lave notater og beskrivelser i 2 af punkterne. 

Revisoren skal formulere sin erklæring på et letforståeligt og tydeligt sprog. Revisoren har mulighed for at notere supplerende oplysninger, der enten kan have direkte forbindelse til regnskabet, eller som har indirekte forbindelse og relatere sig til virksomhedens drift. 

Der sondres mellem ”forbehold” og ”supplerende oplysninger”. Sondringen går på graden af alvor i det revisor har fundet i regnskabet. Forbehold omfatter de mere alvorlige omstændigheder. Det kan f.eks. være, at revisoren er uenig med ledelsen i virksomheden om de tal, ledelsen har anført i regnskabet. Dette vil blive anført under ”forbehold”. 

De supplerende oplysninger handler om de mindre grelle og mindre alvorlige situationer. Det er oplysninger, som revisoren finder nyttige at regnskabslæser og Erhvervsstyrelsen kender til, så der kan opnås et godt og fuldstændigt indtryk til vurdering af årsregnskabet. 

Det gode og gyldige årsregnskab

Det er i virksomhedens interesse at få et årsregnskab, hvor der ingen be,ærkninger er til hverken forbehold eller supplerende oplysninger. Disse 2 punkter kan i flere tilfælde få stor betydning for virksomhedens samarbejde med investorer, banker og andre interessenter. Det kan opfattes som en mindre eller større advarselslampe at have beskrivelser i enten forbehold eller supplerende oplysninger. 

Priser for revisorerklæring- og påtegning 

For de fleste virksomheder, uanset størrelse, har prisen for revisorbistand stor betydning. Prisen for en revisorerklæring er ikke en fast størrelse. Forskellige revisorer kan have forskellige priser for deres ydelser og konsulentbistand. Derudover vil kompleksiteten af arbejdsopgaver og tidsforbrug spille ind på prisen. 

Grad af sikkerhed i forhold til valg af revisorerklæring vil også have indflydelse på prisen.

Forskellige grader af sikkerhed til revisorerklæring – dette skal du tage stilling til

Det anbefales, at du, uanset type og størrelse af din virksomhed, får en revisor til at udarbejde en revisorerklæring i forbindelse med offentliggørelse af årsregnskabet. 

Der er forskellige typer af erklæringer, som har betydning i forhold til omfang af sikkerhed. Umiddelbart kan det virke underligt at vælge en erklæring med lav grad af sikkerhed, men der kan sagtens være gode argumenter herfor.

Du skal vurdere, hvilken erklæring du ønsker i forhold til typen af din virksomhed og dens behov.

Ingen revisorerklæring

Visse virksomhedsformer giver mulighed for, at du som ejer kan vælge ikke at få udarbejdet en erklæring fra en revisor. Du skal i denne forbindelse være opmærksom på, at sikkerheden udadtil kan være lav, eftersom det er dig selv, der står for at sikre regnskabets korrekthed. 

Det er en løsning, der resulterer i lav grad af sikkerhed.

Assistance til regnskab (assistanceerklæring)

Der findes et alternativ til en ”normal” revisorerklæring. Det er at få hjælp til assistance med opstilling af regnskabet. 

I dette tilfælde vil det være revisoren, der opstiller regnskabet for virksomheden.

Revisoren foretager som udgangspunkt ikke en kontrol af tallene, men vil alene blive hyret til at opstille selve regnskabet. 

Hvis der er tydelige, alvorlige eller åbenlyse fejl i de tal og dokumenter du giver revisoren, kan (og må) vedkommende ikke lave erklæringen. 

Assistanceerklæring giver som udgangspunkt lav grad af sikkerhed. Det kan være det rette valg for dig, der har en lille virksomhed med få posteringer.

Review af regnskab

Med et review af regnskabet får du samme løsning som med assistanceerklæringen, samtidig med at din revisor går lidt mere detaljeret til værks og spørger ind til flere af din virksomheds posteringer. Det kan være en god løsning for at sikre dig, at økonomiske forhold som kunne skabe anledning til tvivl hos Erhvervsstyrelsen og SKAT, bliver opdaget og behandlet. 

Review af regnskabet giver en begrænset sikkerhed.

Udvidet gennemgang af regnskab

Den udvidede gennemgang af regnskabet fungerer på samme måde som reviewet men mere dybdegående. Hvor det i reviewet kun er enkelte posteringer, der eventuel tages op af revisoren, vil revisoren i den udvidede gennemgang arbejde dybdegående og systematisk med posteringerne. 

Det er ønsket at opnå en god dialog mellem ledelsen i virksomheden og revisoren, og revisoren vil i denne situation få indsigt i flere dokumenter i virksomheden. 

Denne revisorerklæring giver mere sikkerhed end de forrige 3 udgaver.

Fuld revision (Revision)

Med fuld revision får du maksimal sikkerhed omkring regnskabet i virksomheden. Her vil der blive lavet kontroller af posteringerne, som revisoren vil bruge tid på at gennemse og forholde sig til. Dette er den højeste sikkerhed en revisorerklæring kan have.

Den høje sikkerhed vil komme dig og virksomheden til gode i samarbejdsforbindelser mellem f.eks. investorer eller banker.

Få et uforpligtende tilbud

Opgave

Firma form

1 + 3 =